TKP HEADLINE

นายกเทศมนตรีฯดร.นิมิตรและท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวจัดประชุมระดมความคิด"การเปิดเมืองลำปางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน"

นายกเทศมนตรีฯดร.นิมิตรและท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวจัดประชุมระดมความคิด"การเปิดเมืองลำปางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน"

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐น. เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวนำโดยท่านรองอธิบดีฯ ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อระดมความคิด " การเปิดเมืองลำปางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน " ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากชุมชนที่เข้มแข็งในเขตเทศบาลฯ เช่น ชุมชนปงสนุก ท่ามะโอ ประตูตาล ประตูต้นผึ้ง ชุมชนช่างแต้ม เป็นต้น โดยมีองค์กรเครือข่ายต่างๆทั้งสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจ.ลำปาง การท่องเที่ยวลำปาง หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา ทีมงานเทศบาลและเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่านำโดยพ.อ.สันดุสิต ดีบุคคำ(ลุงอ๋อง)และคณะ โดยคุณหมอสยุมพร ศฺิรินาวิน ได้ร่วมให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ ที่ประชุมได้นำเสนอและให้ข้อคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง นำสู่การพัฒนาอย่างมีพลังและเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนต่อไป 

มาเรียนรู้ตำนานและประวัติศาสตร์ของวัดกู่คำ จ.ลำปางกันเถอะ

  วัดกู่คำ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ในย่านโบราณสถานในรูปของศาสนสถานในย่านโบราณสถานที่ประกอบด้วยวัดกู่คำ วัด(ร้าง)กู่ขาว วัด(ร้าง)กู่แดง วัด(ร้าง)ปันเจอ(พันเชิง)และวัดพระเจ้าทันใจ ล้วนตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของเมืองเขลางค์นคร ถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเขลางค์นครซึ่งมีเรื่องเกี่ยวโยงกับพระนางจามเทวีพระมารดาของเจ้าอนันตยศหรือเจ้าอินทรเกิงกรปฐมบรมกษัตริย์แห่งเขลางค์นครอายุกว่า ๑๓๐๐ ปีที่มีเรื่องราวน่าศึกษาเรียนรู้อยู่มากมาย

ประวัติศาสตร์น่ารู้สมัยพระปิยะมหาราช " ประเทศคุณ แต่เงินฉัน "
หน้าประวัติศาสตร์สมัย ร. ๕ ในยคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่รวบรวมและนำเสนอโดย 
ท่านสมเกียร โอสถสภาที่ควรแก่การเผยแพร่และชวนติดตาม

                 นายบุญส่ง คูวรากุล................ผู้นำเสนอ
                                                           29 ก.ค. 2566
ครมก.ถวายพระพร ในหลวง ร. ๑๐ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ร่วมงานลูกหลานพระนางจามเทวีที่จ.ลำพูน


 

ครมก.ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม จ.ลำปางวันที่ 14 ก.ค.2566 เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่าโดยการนำของอ.สุจิตรา นุชมีพร้อมที่ปรึกษาและทีมงานเข้าร่วมประชุมสมัชชาคุณธรรมของจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร เพื่อนำเสนอนิทรรศการ การขับเคลื่อนงานภายใต้หลักคุณธรรมในส่วนขอครมก.ผ่านกระบวนการเทิดพระคุณบูรพระกษัตริย์ผู้ครองเมืองลำปางจากอดีตกว่า 1300 ปีสะท้อนผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกตัญญุตาคุณที่มิต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าซึ่งถือเป็นคุณธรรมอันสูงส่งของมนุษยชาติสู่ความสงบสูบร่มเย็นในที่สุด

 

พิธีบวงสรวงและถวายเศวตฉัตรแด่เจ้าอนันตยศปฐมกษัตริย์แห่งเขลางค์นคร
 

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเวียงตาลโดยนายกเทศมนตรี นายนิวัติ ปาระมา เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก เจ้าชาคร ณ ลำปาง(ที่ปรึกษา ครมก.) มาร่วมในพิธีที่ลานธรรมพระนางจามเทวีฯ บริเวณอุทธยานเจ้าพ่อขุนตาน บ้านหัววัง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในพิธีดังกล่าวยังได้อัญเชิญพระพุทธสิกขีปฏิมา(จำลอง)เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของเจ้าอนันตยศซึ่งได้รับพระราชทานจากพระนางจามเทวีผู้เป็นมารดาในคราเสร็จมาปฏิบัติธรรม ณ เวียงอาลัมพางค์ เขลางค์นคร (ระหว่างปีพ.ศ.๑๒๕๑ - ๑๒๕๗) เป็นพระพุทธรูปศิลาดำแกะสลักนูนต่ำที่ได้รับจากเจ้าเมืองพุกามแห่งพม่าซึ่งเทิดทูลพระนางจามเทวีที่ทรงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค์

นิทรรศการ ๑๓๐๐ ปีเมืองลำปางในหอประวัติศาสตร์นครลำปาง
 วันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาประธานครมก. (ลุงอ๋อง ) ได้พาท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าชมนิทรรศการเมืองลำปาง อายุกว่า ๑๓๐๐ ปี เมือง ๓ ยุค ณ หอประวัคิศาสตร์นครลำปาง (จวนผู้ว่าเก่า) อันเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของชาวครมกใที่ได้สร้างสรรค์เพื่อคนลำปางและผู้สนใจทั่วไป

                                                                                                                         บุญส่ง คู......รายงาน 

อบรมแอ็ดมิน ครมก. 23 ก.ค.2566 ที่ห้องสมุดประชาชนลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค.2566 ทีมงาน ครมก.จัดอบรมแอ็ดมินของเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่าที่ห้องสมุดประชาชนจ.ลำปาง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที ของ กศน.(สกร.) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชนต่อไป

                                                                                                                    บุญส่ง คู  รายงาน

ประชุมเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า

 

บ่ายวันที่ 24 ก.ค.2566  คณะกรรมการ ครมก.นำโดยพ.อ.สันดุสิต ดีบุคคำ ประธานครมก. จัดประชุมหารือเตรียมการจัดงานข่วงหลวงเวียงละกอนครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าลำปางมิวเซียม (ศาลากลางจังหวัดเก่า) ที่ศาลาเรือนไทย วัดเกาะวารุการาม

เนื้อหาหลักของลำปางรักษ์เมืองเก่า


 เนื้อหาลำปางรักษ์เมืองเก่า 

1.ประวัติศาสตร์ 1343 ปี

2 บุคคลสำคัญ

3 โบราณสถาน

4 การท่องเที่ยว

5 ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

7 ศีลปวัฒนธรรมและประเพณี

8 บ้่านเก่าเมืองเก่า

9 ศาสนสถาน

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand