TKP HEADLINE

สิ่งที่ทำเหนือคำบรรยาย : อาจารย์ศักดิ์ ส. รัตนชัย

 บนเส้นทางนักอนุรักษ์ เพื่อพิทักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน และนี่คืออีกหน้าประวัติศาสตร์ ปราชญ์แห่งลานนา เขลางค์นคร นาม อาจารย์ศักดิ์ ส. รัตนชัยคนดีของดีตี่โตยหา : ยอดนักปราชญ์ลานนาแห่งเมืองเขลางนคร

ในลำปางตั้งแต่ยุคสงครามโลกครังที่ ๒ น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก อาจารย์ศักดิ์ รัตนชัย ศิลปินเอกนักดนตรีเลื่องชื่อ มือไวโอลินที่เราๆท่านๆ ในยุคนันคุ้นตา 

ความก้าวหน้าการเตรียมงานของ ครมก. 23 ก.ย. 2566 

สรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน


 

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand