TKP HEADLINE

คุณูปการณ์พ่อเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต (เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย)

 

คุณูปการณ์ด้านการศึกษาของพ่อเจ้าบุญวาทย์ เริ่มเมื่อ ร.ร.เดิมจากวัดแสงเมืองมา ย้ายมาอยู่หน้าคุ้ม มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี (โรงแรมอรุณศักดิ์ปัจจุบัน)  แล้วย้ายโรงเรียนหน้าคุ้มมา ณ ที่ดินแห่งใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จต่างประเทศพระเนตร พระกรรณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ได้เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้เสด็จทรงเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๘  พระราชทานนามโรงเรียนว่า “บุญวาทย์วิทยาลัย” ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ เจ้าผู้ครองนคร อ่านต่อ

Share this:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจ

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย "ลำปางรักษ์เมืองเก่า"

 
Copyright © 2018 ลำปางรักษ์เมืองเก่า. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand